مه 2014 archive

مه 30

OnePlus یکی

OnePlus یکی

OnePlus یکی از ویژگی ها و مشخصات فنی

ادامه‌ی مطلب »

مه 28

Xiaomi برنج سرخ توجه

Xiaomi برنج سرخ توجه

Xiaomi برنج سرخ توجه داشته باشید ویژگی ها و مشخصات فنی

ادامه‌ی مطلب »

مه 21

K1 Kingzone

Kingzone K1 ها

ویژگی های Kingzone K1 و مشخصات فنی

ادامه‌ی مطلب »

مه 03

UMI X3

UMI X3

UMI ویژگی های X3 و مشخصات فنی

ادامه‌ی مطلب »